Ny beboer på Ørnehøj?

Når en ny beboer flytter ind på Ørnehøj bliver denne fra den første dag inviteret til en samtale med den socialrådgiver, der er tovholder og koordinator på det samlede forløb. Socialrådgiveren hjælper med de ting, der opstår undervejs. Socialrådgiveren udarbejder også de handleplaner, som skal sikre en progression undervejs i forløbet.

Derudover får beboeren en samtale med vores sygeplejerske, som hjælper med al kontakt til sundhedsmyndigheder, medicinering, personlig kontrol af f.eks. vægt, blodtryk eller lignende hvis der er behov for det. Det er vigtigt, at vide lige fra begyndelsen hvilken medicin beboeren er ordineret, om beboeren lider af nogen former for allergi, eller der er andre sundhedsmæssige ting vi skal være opmærksomme på.

Endelig hjælper beboerens kontaktperson med at flytte ind på værelset og få det indrettet med de medfølgende personlige ejendele.

Værelserne på døgnafdelingen og i udslusningshusene er typisk møblerede. Det er dog muligt, at medbringe egne møbler, hvis beboeren ønsker det. Beboere i vores lejligheder har typisk møbleret med egne private møbler.

På Ørnehøj lægger vi vægt på at en kommende beboer passer ind i vores målgruppe og den til enhver tid eksisterende beboergruppe.

Der kan nogle gange være venteliste for at få en plads på Ørnehøj. Vi anbefaler derfor at forældre, kommuner og UU-vejledere er ude i god tid, når man ønsker en ung ind på Ørnehøj.

Vi har løbende optag, og er ikke afhængige af et skoleårs start eller slut.

Alle der skal optages på Ørnehøj skal inden de starter have været på besøg til en rundvisning og en visitationssamtale, hvor vi vurderer om vi tror vi kan gøre en forskel med vores tilbud.

Vi foretrækker, at få mulighed for at læse sagsakter og eventuelle psykologiske eller psykiatriske udredninger inden første visitationsbesøg finder sted.

Hvis vi er i tvivl om Ørnehøj er det rigtige sted, kan vi eventuelt tilbyde et praktikophold af kortere varighed, hvor vi mere indgåede vurderer, om Ørnehøj er det rigtige tilbud. Alternativt er vi behjælpelige med at finde et andet tilbud. Vi har et bredt samarbejde inden for organisationen Ligeværd og dermed et bredt kendskab til andre tilbud, hvis det bliver nødvendigt.

For mange er målet med et ophold på Ørnehøj et fokus på overgangen fra barn/ung til voksen. Og vi lægger vægt på, at de der skal videre fra Ørnehøj har en afklaring af hvorledes voksenlivet skal forme sig. Det betyder

  • at fremtidig boform er afklaret
  • at fremtidigt forsørgelsesgrundlag er afklaret
  • at fremtidig beskæftigelsesmuligheder er afklaret

I praksis indebærer det, at vores socialrådgiver og praktikvejleder sammen med den enkelte beboer og eventuelt familien undersøger mulighederne for en blivende boligform. Hver enkelt har, når de forlader os, typisk forskelligt støttebehov. Vi udarbejder en samlet vurdering af behovet, herunder hvorvidt beboeren fremover vil kunne klare sig i egen lejlighed med støtte, eller har behov for et bofællesskab.

Vores socialrådgiver er behjælpelig med at udarbejde en ressourceprofil med henblik på afklaring af fremtidigt forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag.

Ørnehøjs praktikvejleder har afdækket fremtidige beskæftigelsesmulighed (fleksjob, ”skånejob” i virksomhed, beskyttet værksted el.lign.). Ofte har praktikvejlederen også fundet en arbejdsgiver i nærheden af den nye bolig.

Ørnehøjs socialrådgiver tilbyder at være tovholder i hele udslusningsfasen i samarbejdet mellem de mange forvaltningsenheder, der fremover har skal have ansvaret for beboeren.

OBS! Vores takster er ikke fratrukket moms. Dette bevirker, at kommunens faktiske udgift reduceres med ca. 5%. Denne forskel udlignes i kommunen via momsudligningsordningen. Har I eventuelle spørgsmål til nedenstående taksttabel, er I velkomne til, at kontakte vores økonomiafdeling på tlf. 55 31 25 00 i tidsrummet 9-12.

Pr. 01.01.20 takseres ophold på Ørnehøj efter følgende takster:

Tilbud Pris pr. måned
Døgntilbud inkl. dagdel, børn og unge u. 18 år kr. 64.503
Botilbud i døgnforanstaltning, o. 18 år kr. 42.899
Botilbud i bofællesskab 6 pers. o. 18 år kr. 36.973
Botilbud i bofællesskab 4 pers. o. 18 år kr. 36.050
Botilbud i lejlighed m. støtte o. 18 år kr. 35.636
STU/undervsning kr. 21.604
Dagtilbud, børn og unge u. 18 år kr. 21.604
Dagtilbud – Beskyttet beskæftigelse – §103 kr. 16.271
Aktivitets- og samværstilbud – §104 kr. 13.017

Ovenstående priser for undervisning og dagbeskæftigelse forudsætter deltagelse på holdstørrelser på 4-5 personer.

Timetakster Kr. pr. time
SEL §85 eller ekstraordinær støtte kr. 330
Individuel samtaleterapi kr. 750
Traumebehandling kr. 750

 

Fonden Ørnehøj


Ørnehøjgårdsvej 11
4760 Vordingborg
Tlf.: 5531 2500

Telefontid


mandag – torsdag
9-12 og 13-15
Tlf.: 5531 2500

Udenfor kontortid,
kan vagten kontaktes på
Tlf.: 2086 2500

Email


info@ornehoj.dk

Vordingborg

Kontakt os